ASTI seeks rep for Irish-medium/ Gaeltacht education organisation

Monday 15 April 2019

The ASTI is seeking applications from members who are interested in serving as an ASTI nominee on An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaiochta (COGG).

Coggs’s role is to advise the Minister for Education and Skills and the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) on all matters pertaining to Irish-medium and Gaeltacht education and the teaching of Irish in all schools; to co-ordinate the provision of teaching resources; to provide support services and to conduct research at both primary and post-primary level. COGG also has a role in the implementation of specific actions in the Policy on Gaeltacht Education 2017 – 2022. See link.

The members of the new Board will be appointed by the Minister for Education and Skills for a period of three years.

The role of a Board member is set out below.

ASTI Standing Committee will nominate members to serve on COGG for the next three years. Interested members should apply to the General Secretary by outlining their suitability on an A4 page. Applications must reach ASTI Head Office before close of business on Monday, May 6th 2019.

 

 

Tá an ASTI ar lorg iarratais ó bhaill go bhfuil suim acu a bheith mar ionadaí ar An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaiochta (COGG).

Is é an ról atá ag COGG nó comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus Scileanna agus An Comhairle Náisiúnta um Churaclam agus Measúnú ar gach ní a bhaineann le h-oideachas trí mheán na Gaeilge agus le h-oideachas Gaeltachta mar aon le múineadh na Gaeilge i ngach scoil; comhordnú a dhéanamh ar sholáthar áiseanna teagaisc; seirbhísí tacaíochta a sholáthar agus taighde a dhéanamh ag an bhun leibhéal agus ag an iar bhun leibhéal. Tá ról ag COGG maidir le gníomhú áirithe mar chuid de Pholasaí Oideachais na Gaeltachta 2017 – 2022. See link.

Ceapfar baill an Bhoird nua ag an Aire Oideachais agus Scileanna ar feadh tréimhse trí bhliana.

Seó thíos ról bhall an Bhoird nua.

Ainmneoidh Coiste Seasta an ASTI baill a bheas ar COGG don chéad trí bhliana eile. Ní mór bo bhaill iarratas a chur chuig an Ard Rúnaí le míniú ar a gcuid oiriúnachtachta ar leathanach A4. Ní mór dona h-iarratais a bheith in Ardoifig an ASTI roimh am dúnta Dé Luain, 6 Bealtaine 2019.

 

Applications should be sent to:      

Iarratais chuig:

ASTI General Secretary

ASTI

Thomas MacDonagh House

Winetavern Street

Dublin 8

DO8 P9V6

Email: gensecgalligan(at)asti.ie